Menu Close

13.04-18,04.2020убакыт аралыгында 2-клиникалык кошуунда аралыктан окутуу боюнча мониторинг

13.04-18,04.2020убакыт аралыгында 2-клиникалык кошуунда аралыктан окутуу боюнча мониторинг.Сабактардын тизими боюнча кошуундагы сабактар узгултуксуз отулуп жатты.Терапия,Педиатрия жана Сестралык иштин негиздери предметтеринин тажрыйбалык  сабактары отулуп жатты.Сабактарды отуудо бардык окутуучулар студенттердин билим денгээлин текшеруудо видео байланышка чыгып жатышат,ал эми сабакты бышыктоодо,стандарттар менен иштоодо видео материалдар,ун байланышты колдонуу,тестирлоо ыкмалары кенири колдонулуп жатты.Сабака болгон студенттердин жоопкерчилиги кундон кунго артып жатат деп айтсак болот,берилген таршырмага изденуу менен мамиле кылышууда,сабакты себепсиз калтырган студенттер дээрлик жокко эсе.Бардык сабактарда темага байланыштуу видео материалдар колдонулууда.Темага байланыштуу видеоматериалдарды колдонуу студенттер учун  теманы тушунуусуно бир кыйла оболго тузуудо.