Menu Close

Номер 2-клиникалык кошуунда отулгон сабактар боюнча мониторинг.

2-клиникалык циклда СИН,Терапия жана Педиатрия предметтеринен сабактар толук кандуу отулуп жатты. Ар бир окутуучу оз предметине жоопкерчилик жана кесипкойлук менен мамиле кылышууда. Сабак отуудо голосовой жана видео чаттар колдонулууда.Отулуп жаткан тема тууралуу интернеттен алынган видео материалдар кенири колдонулууда. Студенттердин билим денгээлин аныктоодо тесттер, сестралык процессттер, групповой видеозвоноктор колдонулууда.Сабака студенттер кызыгуу менен толук катышып жатышат. Аралыктан окутуу студенттердин оз алдынча изденуусуно, клиникалык , аналитикалык ой жугуртуусуно чон оболго тузот деген ойдобуз.