Menu Close

Жалпы билим берүү кошуунунда сабактардын өтүлүшүнө мониторинг.

Жалпы билим берүү кошуунуна кыргыз-тили жана адабияты, орус-тили, англис-тили, информатика, математика, тарых, философия, психология, дене-тарбия, КИУК, химия, биология, манас таануу предметтери кирет. Аралыктан окутуунун алгачкы күндөрүндө информатика, орус-тили, психология предметтери боюнча окутуучулар жоопкерчиликтүү мамиле жасап, сабактарды студенттерге жеткиликтүү берүүгө аракет жасап, сабакта көптөгөн дидактикалык материалдарын ( карточка, тест, ж.б) колдонуу менен презентация, видесабактарды (YouTube дан алынган) колдонуу менен жеткиликтүү түшүндүрүлдү.

Тема: Электрондук таблица MIcrosoft Excel.

Сабакта Excel боюнча презентациялар, Excelди окутуу, таблица түзүү боюнча курстар видеолор студенттерге берилип, студенттер конспект жазып, тема түшүндүрүлгөн соң, видеовызоа менен студенттер менен кайтарым байланыш болду, 20 суроодон түзүлгөн тест менен тема бышыкталып, студенттердин билими бааланды, студенттердин сабакка катышы жакшы, расписание боюнча убактысында сабакка катышып жатышат.

Тема: Обращение, вводные слова. Понятие о микробах.