Menu Close

ЖМКдун 13.04-18.04 чейин аралыктан сабак беруу боюнча мониторинги. Бул жумада томондогу сабактар отулду:

ЖМКдун 13.04-18.04 чейин аралыктан сабак беруу боюнча мониторинги. Бул жумада томондогу сабактар отулду: анатомия, фармакология, гистология, жугуштуу оорулар, дени сак, гистология, биохимия, КДЛИ, микробиология. Сабактар тизимге жараша оз убагында окутуучулар тарабынан отулуп жатты. Сабак отуудо ар бир окутуучу жоопкерчиликтуу мамиле кылып, сабактарды кызыктуу, тушунуктуу отууго аракет кылышууда. Ар бир окутуучу лекция учурунда теманы ун байланыш аркылуу тушундуруп, лекциондук материалдарды берип, кайрадан кайтарым байланыш тузулуп, студенттердин суроо жоопторун толуктап, бышыктап, андан сон жооп берген студенттерге жакшы ой пикирлерин айтуу менен билим денгээли бааланып жатты. Практикалык сабактарда видеопрезентациялар, конугуулор, видеотасмалар, стандарттар берилип жатты. Ар бир темага жараша видеотасмаларды колдонуу, студенттер учун теманы тушунуусуно бир топ оболго тузуудо. Тапшырмаларды аткарууну текшеруудо кроссворддор, суроо, карточка, тестирлоо колдонуп жатышты. Айрым окутуучулар студенттерге оз алдынча иштоо учурунда тест, кроссворд, ,карточка, суроо тузуу тапшырмаларын берип жатышты. Студенттердин билим денгээлин текшеруудо кайтарым байланыш видеобайланыш аркылуу жургузулуп турду. Видеобайланыш бир топ убакытты талап кылгандыгына карабастан, окутуучулар ар бир студент менен жекече иш алып барып, билимин баалашууда.